Canon¨ imageCLASS LBP226dw Wireless Laser Printer

Rated 0 out of 5

$ 595.00

In Stock
SKU: 125606

imageCLASS LBP226dw Wireless Laser Printer

Compare

Job Summary

We will email you a link to a PDF proof within 6 hours.

PrintÊupÊtoÊ40Êpages-per-minuteÊwithÊaÊquickÊfirstÊprintÊofÊlessÊthanÊ6ÊsecondsÊ(letter). WiFi¨DirectÊConnectionÊenablesÊeasyÊconnectionÊtoÊmobileÊdevicesÊwithoutÊaÊrouter. PrintÊonÊtheÊgoÊwithÊCanonÊPRINTÊBusiness,ÊApple¨ÊAirPrint¨,ÊMopria©PrintÊService,ÊGoogleÊCloudÊPrint©. HighÊcapacityÊtonerÊoptionÊkeepsÊupÊwithÊyourÊprintingÊneedsÊandÊlimitsÊtonerÊreplacementÊinterruptions. DuplexÊprintÊsavesÊpaperÊandÊrelatedÊcosts. EnergyÊsaverÊmodeÊusesÊapproximatelyÊ1ÊwattÊinÊsleepÊmode.

TheÊimageCLASSÊLBP226dwÊisÊdesignedÊforÊsmallÊofficeÊenvironmentsÊwhereÊblackÊandÊwhiteÊprint-onlyÊfunctionalityÊisÊneeded,ÊandÊproductivity,ÊeaseÊofÊuseÊandÊlargeÊtonerÊandÊpaperÊcapacityÊareÊpriorities.ÊÊThisÊ modelÊhasÊexpandableÊpaperÊcapacityÊofÊupÊtoÊ900ÊsheetsÊandÊisÊbackedÊbyÊCanon’sÊ100%ÊU.S.-basedÊserviceÊandÊsupportÊnetwork. Maximum Print Speed (Black): 40 ppm, Print Resolution (Black) (Width x Height): 600 x 600 dpi, B&W or Color Output: B&W, Printer Type: Laser.